EnergoPro Projekční kancelář

Navigace


Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Správce vašich údajů

Společnost EnergoPro Projekční kancelář, s.r.o., IČ:27344339, se sídlem Školní 5336, 430 01 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 25314 (dále jen „EnergoPro“) jako správce vás tímto v souladu s předpisy pro oblast OOÚ informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely: § plnění povinností vyplývajících ze smluv; § plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb; § plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů; § vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů; § pořádání obchodních akcí a školení včetně zvaní a zajištění ubytování; § zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

Identifikační údaje

Abychom vás mohli nezaměnitelně identifikovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.

Kontaktní údaje

Abychom vás mohli kontaktovat, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Údaje o odborném zaměření

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu trvání smlouvy uzavřené mezi vámi zastupovanou firmou a EnergoPro. Po ukončení smluvního vztahu mezi vámi zastupovanou firmou a námi nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s předpisy pro OOÚ a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování. Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu naší společnosti anebo zaslanou elektronicky na info@energopro.cz Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.